Historia i dzień obecny naszej Katedry

Historia obecnej Katedry Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej  rozpoczyna się w roku 1948 od momentu powołania do życia naszej Uczelni, albowiem założycielem i pierwszym  kierownikiem ówczesnej Katedry i Zakładu Higieny Ogólnej był “Pierwszy Obywatel Śląskiej Akademii Medycznej, Pierwszy i Najstarszy jej Profesor,  Pierwszy Rektor i Pierwszy Doctor Honoris Causa” [K. Ciubra, 1966] – Brunon Nowakowski. Pracę Katedry Profesor koncentrował na higienie pracy, żywienia oraz epidemiologii gruźlicy. W Instytucie Medycyny Pracy, (kolejnym “dziecku” Profesora) tworzy Zakład Higieny Pracy, który we współpracy z Katedrą, prowadził badania mikroklimatu i zanieczyszczeń atmosfery przemysłowej.

W 1971 r., w związku ze zmianami strukturalnymi Uczelni, Katedra Higieny została przekształcona w Instytut Medycyny Społecznej. Stanowisko Dyrektora powierzono Profesorowi Klaudiuszowi Ciubrze. W skład Instytutu weszły: Zakład Higieny (kier. Prof. dr med.Klaudiusz Ciubra), Zakład Statystyki i Epidemiologii (kier. Doc. Dr n.med. Romuald Dukat), Zakład Dydaktyki Medycznej (kier. Doc. dr n.med. Benon Zieleźnik) oraz Zakład Organizacji i Ochrony Zdrowia (kier. Dr n.med. Witold Łobzowski).

 

W 1981 r. Instytut został rozwiązany, a na jego miejscu powstała Katedra Higieny i Epidemiologii obejmująca Zakłady: Higieny, Epidemiologii i Statystyki oraz Organizacji i Ochrony Zdrowia. Kierownikiem Katedry mianowano doc. Dr n.med. Benona Zieleźnika. Katedra prowadziła działalność dydaktyczno-wychowawczą, naukowo badawczą i usługową (współpraca z przemysłem).

 

W 1989 r. funkcję kierownika Katedry objął dr hab. n.med. prof  ŚAM Zygmunt Stęplewski.

Na jego wniosek, w roku 1991 powołano do życia Katedrę  i Zakład Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej. Zmienił się również profil Katedry. Skoncentrowano się głównie na szkodliwym działaniu fizycznych, chemicznych i psychospołecznych czynników ryzyka zdrowotnego. Zajmowano się m.in. wpływem stresu, hipertermi, węglowodorów aromatycznych, ołowiu, nienasy­conych kwasów tłuszczowych na organizmy zwierzęce i ludzkie oraz środowiskowymi uwarunkowaniami astmy oskrzelowej i małej urodzeniowej masy ciała u śląskich dzieci. Nawiązano ścisłą współpracę z Yale University (USA), Physicians for Social Responsibility (USA), US Environmental Protection Agency (USA) oraz Genomix Co. (USA).

W roku 2002 w związku z reorganizacją uczelnianych struktur, Katedra otrzymała obecną nazwę. W tym samym roku (po przejściu prof. Stęplewskiego na emeryturę), kierownictwo Katedry Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej objęła dr hab. n.med. Jadwiga Jośko. W roku 2010 uzyskała tytuł prof. dr hab. n.med.

Kontynuując dotychczasową działalność naukowo-badawczą, rozszerzono zainteresowania m.in. o takie zagadnienia jak epidemiologia bezsenności, nikotynizmu, narkomanii, alkoholizmu, otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz problematykę angiogenezy w przewodzie pokarmowym w ostrym stresie, po krwotoku podpajęczynówkowym oraz w regeneracji ośrodkowego układu nerwowego. Szczegóły można znaleźć w dziale „Nasza praca”.

Od kilku lat przy Katedrze funkcjonuje prężnie działające koło STN (szczegóły w dziale „Koło STN”).

Katedra prowadzi nauczanie przeddyplomowe dla studentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Lekarsko-Dentystycznego oraz Ratownictwa Medycznego (szczegóły w dziale dla studentów).