Artykuły

Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

2002r.

Organizatorzy:

  • Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Zarząd Główny, Lublin
  • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Śląska Akademia Medyczna
  • Stowarzyszenie Wspierania Promocji Zdrowia, Zabrze
  • Komisja Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
  • Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego, Katowice

Konferencja Naukowa p.t. „Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zabrze-Szczyrk 2002” jest  kontynuacją, tradycyjnych już, corocznych konferencji „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego” organizowanych od kilku dziesięciu lat z inicjatywy prof. dr hab.med. Leszka Wdowiaka, przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. W początkowych latach w konferencjach tych dominowało środowisko specjalistów-praktyków w dziedzinie organizacji i ochrony zdrowia, przy małym udziale środowisk naukowych. W końcu lat 80-tych i na początku 90-tych proporcje te zmieniały się – zwiększał się udział tak liczbowy jak i merytoryczny środowisk naukowych reprezentujących akademie medyczne i instytuty naukowe. Tegoroczna konferencja dowodzi trwałości tej tendencji i ugruntowania znaczącej pozycji naukowej „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego” wśród  szerokiego grona teoretyków i praktyków medycyny społecznej i zdrowia publicznego.

W czasie trwania konferencji przedstawiono w formie referatów plenarnych, referatów tematycznych i prezentacji plakatowych 210 opracowań naukowych. Reprezentowały one szersze niż to zwykle bywało środowiska naukowców i praktyków nie tylko akademii medycznych i instytutów naukowych, ale także coraz prężniejszych wyższych szkół zdrowia publicznego, wielu towarzystw naukowych, menedżerów organizacji ochrony zdrowia zarządzających wojewódzkimi, powiatowymi i lokalnymi instytucjami ochrony zdrowia, czy też opieki i  ubezpieczeń społecznych. Za szczególnie cenne uważam zwiększanie się udziału w naszych konferencjach przedstawicieli medycyny klinicznej, a w szczególności lekarzy rodzinnych i pediatrów.

To bogactwo i  różnorodność środowisk determinowały bardzo szeroki wachlarz tematyczny przedstawianych opracowań naukowych. Koncentrowały się one wokół następującej problematyki:

-          psychospołeczne, chemiczne i fizyczne uwarunkowania stanu zdrowia.

-          epidemiologia chorób społeczno-cywilizacyjnych.

-          promocja zdrowia, edukacja i świadomość zdrowotna.

-          filozoficzne i etyczne aspekty medycyny.

-          dostępność usług medycznych i jakość życia chorych.

-          problemy zdrowotne i rozwojowe dzieci i młodzieży.

-          uwarunkowania i profilaktyka uzależnień.

-          rola rehabilitacji w przywracaniu zdrowia i systemie ubezpieczeń społecznych.

-          organizacja i ekonomika ochrony zdrowia.

Za szczególny sukces odbytej konferencji uznać należy skutecznie wykorzystaną okazję do dyskusji i konfrontacji poglądów pomiędzy środowiskiem naukowców-teoretyków, a przedstawicielami z tych środowisk, które uczestniczą w realizacji niekończącej się reorganizacji i restrukturyzacji ochrony zdrowia. Dały one okazję do bezpiecznego zderzenia koncepcji i marzeń reprezentowanych przez świat naukowców-teoretyków z twardym realizmem, pomieszanym często z frustracją, świata praktyków-menedżerów organizacji ochrony zdrowia i medycyny klinicznej. Sadzę, że obie strony stały się bogatsze o refleksje, które pozwoliły w codziennych troskach zawodowych, ponownie zobaczyć jaśniej cel, któremu służą – dobrostan i zdrowie całego społeczeństwa.

W dwóch tomach suplementu „Wiadomości Lekarskich” opublikowano 160 opracowań, które zostały przedstawione na konferencji i uzyskały pozytywną opinię recenzentów, członków Komitetu Naukowego Konferencji.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof.zw.dr hab.n.med. Zygmunt Stęplewski