Artykuły

Ogólnopolskie Kolegium Kierowników Katedr Higieny, Epidemiologii, Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej

czerwiec 1999r.

VII Sesja Naukowa Ogólnopolskiego Kolegium Kierowników Katedr Higieny, Epidemiologii, Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej w Kamieniu Śląskim

W dniach 31.05.- 02.06.1999 roku odbyła się w Kamieniu Śląskim VII Sesja Naukowa Ogólnopolskiego Kolegium Kierowników Katedr Higieny, Epidemiologii, Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej zorganizowana przez pracowników Katedry i Zakładu Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej ŚAM w Zabrzu wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Promocji Zdrowia w Zabrzu.

Konferencja została włączona w cykl obchodów 50-lecia Śląskiej Akademii Medycznej (50-lecie Zakładu Higieny i 10-lecie Katedry i Zakładu Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej).

Komitet Organizacyjny Sesji stanowili: prof.dr hab. Z. Stęplewski (przewodniczący), dr H. Miarczyńska-Jończyk, mgr inż. H. Małecka i dr M. Tyrpień,

Komitet Naukowy zaś: prof.dr hab. A. Grzybowski, prof.dr hab. Z. Jethon, prof.dr hab.H. Kirschner i prof.dr hab. Z. Stęplewski.

Patronat nad VII Sesją OKKKHEMŚiZ objęli: Minister Zdrowia i Opieki Społecznej F. Cegielska oraz Rektor-elekt ŚAM prof.zw.dr hab. T. Wilczok.

Referaty programowe wygłosili: dr I. Głowaczewska - V-ce Minister Zdrowia i Opieki Społecznej (Rola władz centralnych i samorządowych w organizacji i realizacji zadań medycyny zapobiegawczej- profilaktyki- w nowym systemie ochrony zdrowia w Polsce), prof.dr hab. Z. Jethon - AM Wrocław (Główne założenia programu nauczania medycyny środowiskowej i zapobiegawczej), prof.dr hab. Z. Steplewski - ŚAM (koreferat), prof.dr hab. W. Drygas - AM Łódź (Czy czynniki ryzyka i zachowania zdrowotne tłumaczą różnice stanu zdrowia między mieszkańcami krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej). W części panelowej obrad zespół prof.dr hab. J. Indulskiego z IMP w Łodzi w składzie: prof.dr hab. E. Więcek, dr L. Dawydzik, dr J. Nosko, dr A. Nosko, dr A. Boczkowski, dr D. Chromińska-Szosland, dr M. D. Staniszewska, dr A. Cybart, dr P. Franaszek przedstawił założenia kształcenia w Szkole Zdrowia Publicznego (Problemy przed- i podyplomowego szkolenia z zakresu Zdrowia Publicznego). Moderatorem tej części obrad był dr L. Dawydzik. Poszczególnym sesjom obrad przewodniczyli prof.dr hab. H. Kirschner - AM Warszawa i prof.dr hab. Z. Jethon - AM Wrocław. Z referatów i dyskusji wynikały następujące konkluzje:

- dotychczasowy kierunek zmian w programach nauczania medycyny zapobiegawczej i środowiskowej należy uznać za słuszny z koniecznością stałego ich uaktualniania.
- w zakresie przed i podyplomowego kształcenia dotyczącego zdrowia publicznego należy dążyć do ujednolicenia programów nauczania i rozszerzenia go o szereg dyscyplin paramedycznych.
- w nowym systemie ochrony zdrowia nastąpi przeniesienie aktywności ze sfery rządowej na obszar legislacyjny (parlament) i aktywność samorządową i organizacji pozarządowych.

W trakcie Konferencji odbyła się również dyskusja nad II wydaniem podręcznika pt. „Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa”, którą poprowadzili prof.dr hab. Z. Jethon. i prof.dr hab. A. Grzybowski.

W dyskusji końcowej zgodnie podkreślono potrzebę kontynuowania spotkań w formie zaproponowanej przez jej organizatora prof.dr hab. Z. Stęplewskiego sprzyjających integracji środowiska naukowego zajmującego się szeroko pojętą medycyną zapobiegawczą.

Następna, VIII Sesja Naukowa Kolegium zostanie zorganizowana na przełomie maja i czerwca 2000 roku w Bydgoszczy.

Nowym Przewodniczącym Kolegium Kierowników na kolejne 2 lata wybrany został dr hab.n.med. Jan Karczewski z AM w Białymstoku.,

Organizatorzy VII Sesji Naukowej OKKKHEMŚŚiZ dziękują licznym sponsorom, a w szczególności Zakładom Koksochemicznym w Zdzieszowicach, Zakładom Piwowarskim w Głubczycach, Warszawskim Zakładom Farmaceutycznym „Polfa” oraz Bankowi Secesyjnemu w Katowicach.