Wiadomości ogólne dla Studentów

Aktualne informacje

 

Na kolejnych zakładkach zamieszczone szczegółowe harmonogramy i dokumenty dotyczące dydaktyki dla poszczególnych kierunków studiów..

Proszę się zapoznać zarówno z regulaminem jak i harmonogramem, ponieważ na większość zajęć należy się przygotować.

WYKŁADY - E-LEARNING

Wykłady odbywają się w formie e-learningu. Zaliczenie wykładów (wraz z krótkim testem) jest jednym z wymogów dopuszczenia do zaliczenia końcowego. Proszę pamiętać, że próg zaliczeniowy wynosi 70% dla KAŻDEGO wykładu.

Proszę starostów roku o kontakt z sekretariatem Katedry celem otrzymania klucza do wykładów. Osoby, które nie mają konta na platformie e-learningowej proszone są o jak najszybsze jego założenie!

W przypadku kłopotów z zalogowaniem, blokadą konta itp. proszę kontaktować się z informatykiem, mgr Przemysławem Jędrusikiem tel. 32 3641101

W razie problemów z zaliczeniem wykładu, błędów w zatwierdzeniu testów, zerwania połączenia podczas wypełniania testu proszę o maila na adres: jkasperczyk@sum.edu.pl z następującymi danymi: imię, nazwisko, numer grupy, kierunek studiów, nazwa przedmiotu, tytuł wykładu, opis problemu.

 

Aby ułatwić Państwu dotarcie do informacji o dydaktyce zachęcamy do wpisania się do naszej grupy na Facebook'u, gdzie zamieszczamy ważne komunikaty dotyczące zajęć na naszej Katedrze: https://www.facebook.com/groups/medsrod.

Godziny konsultacji:

 • prof dr.hab.n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska (kierownik Katedry) – poniedziałki, godz. 9.00-10.00; jjosko@sum.edu.pl 
 • dr hab.n.med. Janusz Kasperczyk (kierownik ćwiczeń) – poniedziałki, godz.10.00-11.00; jkasperczyk@sum.edu.pl tel. 32 275 5044
 • dr n.med. Mirosław Tyrpień – wtorki, godz. 11.30-12.30 miroslaw.tyrpien@sum.edu.pl tel. 32 275 50 56
 • dr n.med. Karolina Lau - czwartki 11.30-12.30; karolina.lau@sum.edu.pl 
 • mgr Sylwia Bulanda - czwartki 15-16
 • lek Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik - poniedziałki 14.00-15.00 ; kryszczyszyn@gmail.com 
 • lek Agnieszka Strona-Żelek tel. 886488996
Prezentacje studentów
Zaliczenie zajęć (szczegóły w regulaminach i programach) polega na zaprezentowaniu wybranego tematu przez grupę studentów. Uprzejmie prosimy o przygotowywanie prezentacji w formacie PowerPoint (dowolna wersja, jeśli korzystacie Państwo z innego oprogramowania, proszę o zapisanie pliku w formacie PowerPoint lub PDF), zgranie wszystkich prezentacji z danego dnia przed zajęciami na jeden pendrive i przekazanie przed zajęciami osobie prowadzącej. 
Takie postępowanie znacznie usprawni przebieg ćwiczeń. Aby uniknąć problemów, jakie niekiedy się zdarzają, proszę aby Państwo posiadali zapasową kopię plików. Proszę również o przeskanowanie nośników programem antywirusowym. Kilkakrotnie zdarzały się sytuacje odmowy dostępu do nośnika ze względu na wirusy przez oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na naszych komputerach.

Nieobecności
Osoby nieobecne na zaliczeniach/egzaminie proszone są o dostarczenie usprawiedliwień. W razie ich braku (nieobecność nieusprawiedliwiona) będzie wystawiana ocena niedostateczna.
 
Zaliczenie przedmiotu na podstawie zajęć odbytych w innej uczelni
Informujemy, że uznanie odbytych na innym kierunku zajęć należy wyłącznie do decyzji Dziekana (paragr. 19 ust.5 Regulaminu studiów w SUM). A zatem podania powinny być skierowane wyłącznie do Dziekana.
 
Zalecane piśmiennictwo
Informujemy, że większość zagadnień poruszanych podczas zajęć zawarte są w naszych publikacjach (dodatkowe piśmiennictwo podane jest w programie zajęć):

 

 

Skrypt z medycyny i epidemiologii środowiskowej

Red. Jadwiga Jośko

(dostępny: biblioteka SUM)

 

Higiena, epidemiologia i zdrowie publiczne.

Podręcznik dla studentów.

Red. Jadwiga Jośko-Ochojska

e-book (pdf) dostępny w sklepie działu wydawnictwa SUM


 


Wyniki zaliczeń oraz kryteria oceniania

Zgodnie z Regulaminem Studiów SUM w Katowicach przy zaliczeniu na ocenę i egzaminach stosuje się następująca skalę ocen:

 • 5 - bardzo dobry
 • 4,5 - ponad dobry
 • 4 - dobry
 • 3,5 - dość dobry
 • 3 - dostateczny
 • 2 - niedostateczny

 

KRYTERIA OCENIANIA:

 

 • Ocena bardzo dobra (5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu bardzo dobrym
 • Ocena ponad dobra (4,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu ponad dobrym
 • Ocena dobra (4): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia
 • i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dobrym
 • Ocena dość dobra (3,5): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dość dobrym
 • Ocena dostateczna (3): student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce w stopniu dostatecznym

 

ZALICZENIE - student zna, rozumie i wyjaśnia zakładane efekty kształcenia i potrafi je zastosować w praktyce.

Wyniki zaliczeń zamieszczane są w odpowiednich działach dla poszczegulnych kierunków. Poprawiać oceny niedostateczne można, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem ćwiczeń, na najbliższym zaliczeniu z inną grupą lub w wyznaczonym terminie. Osoby, które nie zgłosiły się na I termin zaliczenia i nie przedstawiły stosownego usprawiedliwienia otrzymują w I terminie ocenę niedostateczną. Ocena ta brana jest pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej (poprawkowej).

Proszę nie odkładać poprawek na koniec semestru!!!

Jednocześnie przypominam, że nie ma możliwości regulaminowych poprawiania ocen pozytywnych (czyli 3,0 i więcej)!!!

Uwaga – braki numerów indeksu wynikają z późnego wpisania się na listę studentów i braku aktualizacji danych przez Dziekanat. Osoby takie prosimy o kontakt z naszym sekretariatem.


Kryteria zaokrąglania ocen przy wpisach do indeksu:
3,00-3,24 – 3,0 (dst)
3,25-3,74 – 3,5 (ddb)
3,75-4,24 – 4,0 (db)
4,25-4,69 – 4,5 (pdb)
4,70-5,00 – 5,0 (bdb)

Arkusze z wynikami znajdują się w poszczególnych sekcjach.
Proszę pamiętać, wyniki podawane w arkuszu przepisywane są z kart ćwiczeniowych. W razie błędów i nieścisłości rozstrzygającym źródłem informacji są karty ćwiczeniowe.